زمین در صفرا بسته کیاشهر

باغ کیوی
15 میلیارد
کیاشهر

باغ کیوینقد و اقساط توافقی - سند ثبتی در نوبت

کاربریباغ متراژ50000
زمین بر جاده اصلی
فروخته شده
کیاشهر

زمین بر جاده اصلینقدی - سند منگوله دار

کاربریباغ متراژ1750