ویلا نزدیک ساحل در گیلان

ویلا تریپلکس ساحلی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا400 زمین404
ویلا فلت نوساز
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا نقلی دوبلکس
فروخته شده
کیاشهر

ویلا نقلی دوبلکسنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین100
ویلا قدیمی قابل سکونت
350 میلیون
کیاشهر

ویلا قدیمی قابل سکونتنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین335
ویلا نقلی سه سال ساخت
300 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی سه سال ساختنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین175
ویلا بازسازی شده روستایی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا بازسازی شده روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین750
ویلا کرسی بلند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا کرسی بلندنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین400
ویلا نقلی مرکزشهر
300 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی مرکزشهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین120
ویلا شهرکی هوشمند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی هوشمندنزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا205 زمین330
ویلافلت نوسازحیاط دار
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نوسازحیاط دارنزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین500
ویلا باغ سنتی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا باغ سنتینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین1200
ویلا روستایی نسخ دار
350 میلیون
کیاشهر

ویلا روستایی نسخ دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین222
ویلا دوبلکس روستایی حیاط دار
620 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایی حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا190 زمین726
ویلا شهرکی ساحلی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا99 زمین117
ویلا دوبلکس مرکزشهر
720 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین452
ویلا نوساز فلت
650 میلیون
کیاشهر

ویلا نوساز فلتنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا102 زمین220
ویلا فلت نوساز مبله
480 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز مبلهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا122 زمین241
ویلا فلت نوساز سندتک برگ
660 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز سندتک برگنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین334