درباره خشکبیجار رشت

ویلا در خشکبیجار رشت مشاهده همه موارد

ویلا فلت نوساز
650 میلیون
خشکبیجار

ویلا فلت نوسازنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین200

زمین در خشکبیجار رشت مشاهده همه موارد

زمین مسکونی با پروانه ساخت
960 میلیون
خشکبیجار

زمین مسکونی با پروانه ساختنقدی - سند ثبتی در نوبت

کاربریمسکونی متراژ600