درباره لشت نشاء رشت

زمین در لشت نشاء رشت مشاهده همه موارد

سوله مرغداری و 100 متر خانه روستایی
1.2 میلیارد
لشت نشاء

سوله مرغداری و 100 متر خانه روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

کاربریمسکونی متراژ1065
زمین مسکونی منطقه ارام و دل نشین
465 میلیون
لشت نشاء

زمین مسکونی منطقه ارام و دل نشیننقدی - سند منگوله دار

کاربریمسکونی متراژ380
زمین مسکونی منطقه ارام
300 میلیون
لشت نشاء

زمین مسکونی منطقه ارامنقدی - سند ثبتی در نوبت

کاربریمسکونی متراژ250