ویلا در منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت پیش فروش
900 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت پیش فروشنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین350
ویلا دوبلکس ساحلی
1.2 میلیارد
زیباکنار

ویلا دوبلکس ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین160
ویلا دوبلکس نقلی
450 میلیون
زیباکنار

ویلا دوبلکس نقلینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین150
ویلا حیاط دار نزدیک رودخانه
850 میلیون
زیباکنار

ویلا حیاط دار نزدیک رودخانهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین407
ویلا دوبلکس منطقه ارام
850 میلیون
زیباکنار

ویلا دوبلکس منطقه ارامنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین316
ویلا نقلی خوش نقشه
400 میلیون
زیباکنار

ویلا نقلی خوش نقشهنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین150
ویلا نقلی نوساز
450 میلیون
زیباکنار

ویلا نقلی نوسازنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین100
ویلا فلت ساحلی
600 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین170
ویلانقلی حیاط دار
1.8 میلیارد
زیباکنار

ویلانقلی حیاط دارنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین717
ویلا فلت لاکچری
1.5 میلیارد
صدا و سیما

ویلا فلت لاکچرینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا1400 زمین350
ویلا کرسی بلند ساحلی
850 میلیون
زیباکنار

ویلا کرسی بلند ساحلینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین255
ویلا دوبلکس منطقه ارام
1.4 میلیارد
خشک اسطلخ

ویلا دوبلکس منطقه ارامنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین250
ویلا فلت لاکچری شهرکی
1.15 میلیارد
خشک اسطلخ

ویلا فلت لاکچری شهرکینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین380
ویلا نقلی خوش نقشه
470 میلیون
خشک اسطلخ

ویلا نقلی خوش نقشهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین150
ویلا فلت شهرکی
450 میلیون
امین آباد

ویلا فلت شهرکینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا شهرکی ساحلی
770 میلیون
حاجی بکنده

ویلا شهرکی ساحلینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا استخردار
750 میلیون
حاجی بکنده

ویلا استخردارنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین202
ویلا دوبلکس ساحلی
360 میلیون
چونچنان

ویلا دوبلکس ساحلینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین150
ویلا باغ سنتی
750 میلیون
زیباکنار

ویلا باغ سنتینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین350
ویلا فلت شخصی ساز
450 میلیون
حاجی بکنده

ویلا فلت شخصی سازنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا93 زمین207
ویلا فلت نقلی
670 میلیون
چونچنان

ویلا فلت نقلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا87 زمین230
ویلا فلت نوساز
700 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت نوسازنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا فلت کلید نخورده
850 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت کلید نخوردهنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین220
ویلا فلت نوساز
750 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت نوسازنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین250
ویلا سنتی قدیمی
650 میلیون
چپرپرد زمان

ویلا سنتی قدیمینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین471
ویلاسنتی حیاط دار
1.3 میلیارد
زیباکنار

ویلاسنتی حیاط دارنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین736
ویلا فلت روستایی
410 میلیون
امین آباد

ویلا فلت روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین230