ویلا در منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز
820 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت نوسازنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین500
ویلا فلت ساحلی
530 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین300
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
3.8 میلیارد
حاجی بکنده

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا360 زمین610
ویلا فلت نوساز روستایی
520 میلیون
خشک اسطلخ

ویلا فلت نوساز روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا115 زمین320
ویلا دوبلکس ساحلی
360 میلیون
زیباکنار

ویلا دوبلکس ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین150
ویلافلت نوسازحیاط دار
1.5 میلیارد
زیباکنار

ویلافلت نوسازحیاط دارنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین500
ویلا شهرکی ساحلی
600 میلیون
دهکده ساحلی

ویلا شهرکی ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا99 زمین117
ویلا فلت ساحلی
450 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین270
ویلا فلت نوساز
320 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت نوسازنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین220
ویلافلت بازسازی شده
1 میلیارد
زیباکنار

ویلافلت بازسازی شدهنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین300
ویلا لاکچری ساحلی
2 میلیارد
امین آباد

ویلا لاکچری ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا185 زمین540
ویلافلت بازسازی شده
280 میلیون
زیباکنار

ویلافلت بازسازی شدهنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا330 زمین80
ویلافلت ساحلی زیباکنار
850 میلیون
زیباکنار

ویلافلت ساحلی زیباکنارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین400
ویلافلت ساحلی منطقه ازاد
680 میلیون
حاجی بکنده

ویلافلت ساحلی منطقه ازادنقد و اقساط توافقی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین255
ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
زیباکنار

ویلا لاکچری استخردارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلا دوبلکس روستایی
750 میلیون
صدا و سیما

ویلا دوبلکس روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین435
ویلا فلت لوکس
700 میلیون
صدا و سیما

ویلا فلت لوکسنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین232
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
خشک اسطلخ

ویلا دوبلکس شهرکینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283