ویلا نزدیک ساحل در مرکز شهر کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکس تکبرگ
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکس تکبرگنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
منزل مسکونی داخل شهر
385 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی داخل شهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا175 زمین258
ویلافلت بازسازی شده
300 میلیون
کیاشهر

ویلافلت بازسازی شدهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین365
خانه ویلایی فلت شهرک قدس
300 میلیون
کیاشهر

خانه ویلایی فلت شهرک قدسنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین278
ویلا لوکس شهرکی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا165 زمین300
ویلا فلت نزدیک ساحل
210 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نزدیک ساحلنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین135
ویلا دوبلکس سند تکبرگ
320 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس سند تکبرگنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین500
منزل مسکونی ویلایی همکف
200 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی ویلایی همکفنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین135
ویلا دوبلکس مستر شهرکی
500 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مستر شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین295
ویلایی لوکس مرکز شهر
430 میلیون
کیاشهر

ویلایی لوکس مرکز شهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا183 زمین254
ویلا فلت حیاط دار
280 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین425
ویلا دوبلکس حیاط دار
فروخته شده
کیاشهر

ویلا دوبلکس حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین288
ویلا فلت نوساز داخل شهر
320 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز داخل شهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
خانه ویلایی 15 سال ساخت
220 میلیون
کیاشهر

خانه ویلایی 15 سال ساختنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین400
ویلای تریپلکس مستر
800 میلیون
کیاشهر

ویلای تریپلکس مسترنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا340 زمین500
ویلا نوساز نزدیک ساحل
فروخته شده
کیاشهر

ویلا نوساز نزدیک ساحلنزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین207
ویلای نقلی همکف
120 میلیون
کیاشهر

ویلای نقلی همکفنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا45 زمین85
ویلای لوکس همکف حیاط دار
280 میلیون
کیاشهر

ویلای لوکس همکف حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا80 زمین280