ویلا در سالکده کیاشهر

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

خانه روستایی کلنگی
فروخته شده
کیاشهر

خانه روستایی کلنگینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 0 زیربنا120 زمین380