ویلا در سالکده کیاشهر

ویلا بازسازی شده روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا بازسازی شده روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین465
ویلانیمه ساز + کلنگی
750 میلیون
کیاشهر

ویلانیمه ساز + کلنگینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین570
ویلا لوکس روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا لوکس روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا دوبلکس روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین260
خانه روستایی کلنگی
فروخته شده
کیاشهر

خانه روستایی کلنگینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 0 زیربنا120 زمین380