ویلا در کیاشهر

ویلا ساحلی
12 میلیارد
لب دریا

ویلا ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 3 اتاق 3 زیربنا260 زمین550
ویلا فلت
4.2 میلیارد
مرکز شهر

ویلا فلتنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 3 اتاق 2 زیربنا95 زمین290
ویلا باغ ساحلی
9 میلیارد
عسگرآباد

ویلا باغ ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 3 اتاق 3 زیربنا150 زمین500
ویلا فلت
3.5 میلیارد
مرکز شهر

ویلا فلتنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین260
ویلا نقلی روستایی
3.5 میلیارد
محسن آباد

ویلا نقلی روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا75 زمین180
ویلا باغ مرکز شهر
5.8 میلیارد
مرکز شهر

ویلا باغ مرکز شهرنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین708
ویلا تریبلکس ساحلی
15 میلیارد
دهنه سر

ویلا تریبلکس ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 4 اتاق 3 زیربنا270 زمین570
ویلا مدرن
7 میلیارد
مرکز شهر

ویلا مدرننقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا155 زمین200
ویلا دوبلکس نوساز
5 میلیارد
لب دریا

ویلا دوبلکس نوسازنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین220
ویلا شهرکی
7 میلیارد
مرکز شهر

ویلا شهرکینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین250
ویلا فلت روستایی
1.85 میلیارد
محسن آباد

ویلا فلت روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا65 زمین236
ویلا فلت روستایی
5 میلیارد
محسن آباد

ویلا فلت روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین380
خانه کلنگی ارزان
1.2 میلیارد
لوخ

خانه کلنگی ارزاننقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین271
ویلا دوبلکس منطقه عیانی
7 میلیارد
مرکز شهر

ویلا دوبلکس منطقه عیانینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا210 زمین260
ویلا باغ سنتی ساحلی
6 میلیارد
دستک

ویلا باغ سنتی ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین1000
ویلا همه چی تموم روستایی
12 میلیارد
دستک

ویلا همه چی تموم روستایینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 4 اتاق 3 زیربنا220 زمین800
ویلا دوبلکس
3.5 میلیارد
مرکز شهر

ویلا دوبلکسنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا120 زمین300
ویلا فلت روستایی
1.75 میلیارد
دهسر

ویلا فلت روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا همه چی تموم روستایی
5.8 میلیارد
دهسر

ویلا همه چی تموم روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا212 زمین550
ویلا نقلی ارزان
1.5 میلیارد
انبارسر

ویلا نقلی ارزاننقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا65 زمین253
ویلا روستایی زیبا
2.85 میلیارد
محسن آباد

ویلا روستایی زیبانقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 4 اتاق 3 زیربنا145 زمین350
ویلا شهرکی ساحلی
19 میلیارد
عسگرآباد

ویلا شهرکی ساحلینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 4 اتاق 4 زیربنا350 زمین540
ویلا دوبلکس روستایی
4.7 میلیارد
لب دریا

ویلا دوبلکس روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا155 زمین220
ویلا باغ روستایی
3.5 میلیارد
محسن آباد

ویلا باغ روستایینقد و اقساط توافقی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا85 زمین720
ویلا روستایی خوش قیمت
2.2 میلیارد
محسن آباد

ویلا روستایی خوش قیمتنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین180
ویلا فلت روستایی
1.6 میلیارد
محسن آباد

ویلا فلت روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا83 زمین203
ویلا فلت خوش قیمت
1.75 میلیارد
مرکز شهر

ویلا فلت خوش قیمتنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین160