ویلا در کیاشهر

ویلا فلت روستایی
450 میلیون
انبارسر

ویلا فلت روستایینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین522
دوبلکس روستایی نوساز
350 میلیون
دستک

دوبلکس روستایی نوسازنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین100
ویلا دوبلکس نوساز
520 میلیون
محسن آباد

ویلا دوبلکس نوسازنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین401
ویلا دوبلکس روستایی
500 میلیون
محسن آباد

ویلا دوبلکس روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا400 زمین110
ویلا فلت نوساز
400 میلیون
مرکز شهر

ویلا فلت نوسازنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین175
ویلا فلت روستایی
350 میلیون
دستک

ویلا فلت روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین180
ویلا دوبلکس روستایی
350 میلیون
دستک

ویلا دوبلکس روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین100
خانه باغ روستایی
550 میلیون
دستک

خانه باغ روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا100 زمین900
ویلا باغ تریپلکس
2 میلیارد
دستک

ویلا باغ تریپلکسنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا500 زمین4000
ویلافلت نوساز بهارخواب
550 میلیون
مرکز شهر

ویلافلت نوساز بهارخوابنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین280
ویلا قدیمی نقلی
150 میلیون
مرکز شهر

ویلا قدیمی نقلینقدی - سند مبایعه نامه، قولنامه

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا65 زمین123
ویلاقدیمی قابل سکونت
350 میلیون
مرکز شهر

ویلاقدیمی قابل سکونتنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا90 زمین243
ویلا روستایی ویو شالیزار
250 میلیون
مرکز شهر

ویلا روستایی ویو شالیزارنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین275
ویلافلت نوساز
550 میلیون
مرکز شهر

ویلافلت نوسازنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین253
ویلادوبلکس حیاط دار
550 میلیون
مرکز شهر

ویلادوبلکس حیاط دارنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین535
ویلا فلت حیاط دار
فروخته شده
مرکز شهر

ویلا فلت حیاط دارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین370
منزل کلنگی حیاط دار
700 میلیون
لب دریا

منزل کلنگی حیاط دارنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا100 زمین1500
ویلا فلت ویو رودخانه
370 میلیون
مرکز شهر

ویلا فلت ویو رودخانهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین197