ویلا دارای کولر اسپلیت در کیاشهر

ویلافلت نوساز
550 میلیون
دستک

ویلافلت نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین280
ویلا دوبلکس روستایی
450 میلیون
دستک

ویلا دوبلکس روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت ساحلی
400 میلیون
دستک

ویلا فلت ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
ویلا دوبلکس نوساز
350 میلیون
امیرکیاسر

ویلا دوبلکس نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین100
ویلا روستایی با بهارخواب
فروخته شده
دهسر

ویلا روستایی با بهارخوابدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا120 زمین250
ویلا روستایی بام ژاپنی
470 میلیون
صفرا بسته

ویلا روستایی بام ژاپنیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا شیک دوبلکس
680 میلیون
صفرا بسته

ویلا شیک دوبلکسدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین335
فلت نوساز روستایی
470 میلیون
صفرا بسته

فلت نوساز روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین340
ویلا دوبلکس روستایی
420 میلیون
محسن آباد

ویلا دوبلکس روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین220
ویلا فلت حیاط دار
500 میلیون
صفرا بسته

ویلا فلت حیاط داردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین270
ویلا فلت کلید نخورده
420 میلیون
صفرا بسته

ویلا فلت کلید نخوردهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین270
ویلا کرسی بلند
450 میلیون
مرکز شهر

ویلا کرسی بلنددارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
ویلا لوکس شهرک سپیدکنار
500 میلیون
مرکز شهر

ویلا لوکس شهرک سپیدکناردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا110 زمین220
ویلا همکف نزدیک دریا
430 میلیون
مرکز شهر

ویلا همکف نزدیک دریادارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین300
ویلا نوساز نزدیک ساحل سفیدرود
450 میلیون
مرکز شهر

ویلا نوساز نزدیک ساحل سفیدروددارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا115 زمین290
ویلا نقلی لوکس و تمیز
320 میلیون
مرکز شهر

ویلا نقلی لوکس و تمیزدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین135
ویلا دوبلکس روستایی
340 میلیون
سالکده

ویلا دوبلکس روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین260
ویلا فلت بازسازی شده
500 میلیون
مرکز شهر

ویلا فلت بازسازی شدهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین300