ویلا دارای کولر اسپلیت در کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکس
600 میلیون
دستک

ویلا دوبلکس لوکسدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین350
ویلافلت مرکز شهر
750 میلیون
مرکز شهر

ویلافلت مرکز شهردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا تریپلکس ساحلی
1 میلیارد
مرکز شهر

ویلا تریپلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا280 زمین304
ویلا فلت شیک
450 میلیون
مرکز شهر

ویلا فلت شیکدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین277
ویلا فلت جنگلی
550 میلیون
صفرا بسته

ویلا فلت جنگلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا تریپلکس سه خواب
830 میلیون
مرکز شهر

ویلا تریپلکس سه خوابدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین220
ویلا دوبلکس نقلی
570 میلیون
مرکز شهر

ویلا دوبلکس نقلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین120
ویلا فلت روستایی
450 میلیون
انبارسر

ویلا فلت روستاییدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین522
دوبلکس روستایی نوساز
350 میلیون
دستک

دوبلکس روستایی نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین100
ویلا دوبلکس نوساز
520 میلیون
محسن آباد

ویلا دوبلکس نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین401
ویلا دوبلکس روستایی
500 میلیون
محسن آباد

ویلا دوبلکس روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا400 زمین110
ویلا فلت نوساز
400 میلیون
مرکز شهر

ویلا فلت نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین175
ویلا فلت روستایی
350 میلیون
دستک

ویلا فلت روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین180
ویلا دوبلکس روستایی
350 میلیون
دستک

ویلا دوبلکس روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین100
ویلا باغ تریپلکس
2 میلیارد
دستک

ویلا باغ تریپلکسدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا500 زمین4000
ویلادوبلکس حیاط دار
550 میلیون
مرکز شهر

ویلادوبلکس حیاط داردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین535
ویلا فلت حیاط دار
فروخته شده
مرکز شهر

ویلا فلت حیاط داردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین370
ویلا فلت ویو رودخانه
370 میلیون
مرکز شهر

ویلا فلت ویو رودخانهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین197