درباره لله وجه سر کیاشهر

زمین در لله وجه سر کیاشهر مشاهده همه موارد

زمین جنگلی ساحلی
2.5 میلیارد
لله وجه سر

زمین جنگلی ساحلینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

کاربریمسکونی متراژ560
زمین جنگلی و ساحلی
1.68 میلیارد
لله وجه سر

زمین جنگلی و ساحلینقدی - سند تک برگ

کاربریمسکونی متراژ420
زمین مسکونی روستایی
625 میلیون
لله وجه سر

زمین مسکونی روستایینقدی - سند تک برگ

کاربریمسکونی متراژ250