درباره لله وجه سر کیاشهر

زمین در لله وجه سر کیاشهر مشاهده همه موارد

زمین جنگلی و ساحلی
1.68 میلیارد
لله وجه سر

زمین جنگلی و ساحلینقدی - سند تک برگ

کاربریمسکونی متراژ420
زمین مسکونی روستایی
671 میلیون
لله وجه سر

زمین مسکونی روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

کاربریمسکونی متراژ451