ویلا داخل شهر در گیلان

ویلا نیمه ساخت
500 میلیون
کیاشهر

ویلا نیمه ساختداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا سنتی حیاط دار
480 میلیون
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین338
ویلا فلت پیش فروش
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت پیش فروشداخل شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین350
ویلا دوبلکس ساحلی
1.2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین160
ویلا دوبلکس نقلی
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نقلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین150
ویلا حیاط دار نزدیک رودخانه
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا حیاط دار نزدیک رودخانهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین407
ویلا دوبلکس منطقه ارام
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس منطقه ارامداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین316
ویلا نقلی نوساز
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی نوسازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین100
ویلا فلت ساحلی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین170
ویلانقلی حیاط دار
1.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلانقلی حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین717
ویلا دوبلکس ساحلی
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیداخل شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت نوساز
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین260
ویلا فلت لاکچری
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچریداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا1400 زمین350
ویلا دوبلکس بهارخوابی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس بهارخوابیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین541
ویلا سنتی حیاط دار
3 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط دارداخل شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین2000
ویلا دوبلکس لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلافلت ساحلی
680 میلیون
کیاشهر

ویلافلت ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین370
ویلا کرسی بلند ساحلی
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا کرسی بلند ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین255
ویلا دوبلکس منطقه ارام
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس منطقه ارامداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین250
ویلا فلت لاکچری
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین478
ویلا نقلی خوش نقشه
470 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی خوش نقشهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین150
ویلا استخردار
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا استخردارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین202
ویلا دوبلکس ساحلی
360 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین150
ویلا باغ سنتی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا باغ سنتیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین350
ویلایی کلنگی قابل سکونت
200 میلیون
کیاشهر

ویلایی کلنگی قابل سکونتداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین20
ویلا فلت شخصی ساز
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شخصی سازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا93 زمین207
ویلا فلت نقلی
670 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نقلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا87 زمین230