ویلا داخل شهر در گیلان

ویلاسنتی حیاط دار
400 میلیون
کیاشهر

ویلاسنتی حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین300
ویلا فلت نوساز
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا نقلی دوبلکس
فروخته شده
کیاشهر

ویلا نقلی دوبلکسداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین100
ویلا قدیمی قابل سکونت
350 میلیون
کیاشهر

ویلا قدیمی قابل سکونتداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین335
ویلا کرسی بلند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا کرسی بلندداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین400
ویلا نقلی مرکزشهر
300 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی مرکزشهرداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین120
ویلا شهرکی هوشمند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی هوشمندداخل شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا205 زمین330
ویلافلت نوسازحیاط دار
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نوسازحیاط دارداخل شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین500
ویلا نوساز فلت
650 میلیون
کیاشهر

ویلا نوساز فلتداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا102 زمین220
ویلا فلت نوساز سندتک برگ
660 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز سندتک برگداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین334
ویلا دوبلکس مرکزشهر
750 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهرداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا145 زمین370
ویلا فلت ساحلی
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین270
ویلادوبلکس نوساز
800 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس نوسازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین290
ویلا فلت نماسنگ
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نماسنگداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین314
ویلادوبلکس لاکچری ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس لاکچری ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا کرسی بلند ساحلی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا کرسی بلند ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا فلت نوساز
320 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین220
ویلافلت بازسازی شده
1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت بازسازی شدهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین300