ویلا داخل روستا در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا دوبلکس روستایی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین435
ویلا فلت روستایی
370 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین300
ویلا دوبلکس لوکس
600 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکسداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین350
ویلا فلت جنگلی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا فلت روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییداخل روستا - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین522
دوبلکس روستایی نوساز
350 میلیون
کیاشهر

دوبلکس روستایی نوسازداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین100
ویلا دوبلکس نوساز
520 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین401
ویلا دوبلکس روستایی
500 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا400 زمین110
ویلا فلت روستایی
350 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین180
ویلا دوبلکس روستایی
350 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین100
خانه باغ روستایی
550 میلیون
کیاشهر

خانه باغ روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا100 زمین900
ویلا باغ تریپلکس
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ تریپلکسداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا500 زمین4000
خانه روستایی قدیمی کلنگی
250 میلیون
منطقه آزاد انزلی

خانه روستایی قدیمی کلنگیداخل روستا - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا600 زمین800
خانه کلنگی حیاط دار
350 میلیون
منطقه آزاد انزلی

خانه کلنگی حیاط دارداخل روستا - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا60 زمین1000
ویلا روستایی ویو شالیزار
250 میلیون
کیاشهر

ویلا روستایی ویو شالیزارداخل روستا - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین275
ویلافلت نوساز
550 میلیون
کیاشهر

ویلافلت نوسازداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین280
ویلا دوبلکس روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا130 زمین400
ویلا دوبلکس نوساز
350 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین100