ویلا نزدیک جنگل در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا دوبلکس روستایی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین435
ویلا فلت روستایی
370 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین300
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکینزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا دوبلکس لوکس
600 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکسنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین350
ویلافلت مرکز شهر
750 میلیون
کیاشهر

ویلافلت مرکز شهرنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا تریپلکس ساحلی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا280 زمین304
ویلا فلت شیک
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت شیکنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین277
ویلا فلت جنگلی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت جنگلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا نوساز نزدیک ساحل
480 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز نزدیک ساحلنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا110 زمین150
ویلا لوکس نوساز
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس نوسازنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین180
خانه ویلایی نقلی
320 میلیون
منطقه آزاد انزلی

خانه ویلایی نقلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین150
منزل قدیمی قابل سکونت
350 میلیون
کیاشهر

منزل قدیمی قابل سکونتنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا75 زمین250
ویلا فلت روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستایینزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین522
ویلا دوبلکس نوساز
520 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین401
ویلا دوبلکس روستایی
500 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا400 زمین110
ویلا فلت نوساز
400 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین175
ویلا فلت روستایی
350 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین180
ویلا دوبلکس روستایی
350 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین100